top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Altijd Alles Of Niets #116

English Version Below


Zo gaat het nou altijd. Het ene moment zit je 8 weken lang te chillen in een villa aan de Spaanse kust, en voor je het weet heb je het druk! Dat hadden we niet helemaal ingecalculeerd kunnen we je vertellen. Twee blogs geleden vertelden we dat we een uitgever hadden gevonden voor ons boek (Officieel heeft Jordi het geschreven, maar het is ons boek! Ons verhaal, ons avontuur, ons boek!) Nou, dat is allemaal wat sneller gegaan dan verwacht! We zitten nu midden in het proces van het kiezen van de cover, het formaat, foto's, e-boeken etc. Het gaat opeens allemaal zo snel, dat we stiekem hopen dat het in november in de winkels ligt. Dat zou gaaf zijn! We hebben besloten om het in eigen beheer uit te geven, maar dat is niet bepaald gratiesch. Voordeel is dat je vele malen meer overhoudt per verkocht boek en dat de rechten van ons blijven (handig voor de verfilming door Quentin Tarantino), maar zoals gezegd; het behoeft wel wat investering. Nou hebben we niet bepaald een oorlogskas, dus er moest iets gebeuren. En zoals altijd, wanneer er iets moet gebeuren, dan gebeurt het ook. Vorige week kregen we een telefoontje of Jordi beschikbaar was voor een verbouwing in Banyuls sur Mer. Een oude boerderij in de heuvels gelegen tussen de wijnstokken. Alleen dat gegeven klonk al aanlokkelijk, maar het betaalde ook! Geld! Iets wat we al een half jaar niet actief onze kant op hadden zien komen. En zo gebeurde het dat we vorige week vrijdag naar Banyuls reden, een paella maakten op de vijftigste verjaardag van Jan Paul van restaurant Les Neuf Caves, we nog twee dagen een beetje rond hebben gezworven in Zuid Frankrijk en Jac maandag terug reed naar Cunit en Jordi achterbleef om aan de slag te gaan. Na meer dan anderhalf jaar 24/7 bij elkaar te zijn geweest zijn we opeens uiteen gerukt! Da's wel even wennen!


Domino Effect

En zoals het altijd gaat, komt natuurlijk alles tegelijk. En daarom hebben jullie even geen blog gezien van ons, want we waren opeens 'druk'. Voordat alles rondom het boek ging rollen waren we flink op pad op zoek naar wijnen. En we hebben hele mooie wijnen gevonden! Dex en Laura zijn helemaal enthousiast, en ze zijn op dit moment bezig om alles in kaart te brengen en proeverijen te gaan organiseren. Daarover later meer. Onze site is ondertussen up-and-running, maar in oktober komen er dus een aantal nieuwe wijnen bij. Volgende week wel al te zien in de shop, maar leverbaar vanaf oktober. Dus een boel gesleutel aan de site, niet echt ons sterkste punt die IT, maar dat hoort er bij. Oh ja, vergeet ons Baskische Bier niet!! Check dat ook op onze site. Voor de bierliefhebber echt een must. Vinden wij! Hebben we ook nog geregeld.


Ondertussen In Frankrijk

Jordi zit ondertussen al meer dan een week in Frankrijk, en de verbouwing vordert. Een half uit de rotsen gehakte oude stal wordt nu een droomhuis. Jan Paul en Natasja van restaurant LesNeuves Caves (altijd vol, en nog niet eens een website!) gaan echt op een triple-A locatie wonen. Maar goed, Zuid Frankrijk dus. We willen het wel even vernoemen. Zonder een discussie te willen voeren of te willen uitlokken. Iedereen moet lekker doen wat hij of zij wil. Dat is onze insteek. Dat gezegd hebbende; wij zijn niet gevaccineerd. Willen we niet. Redenen bekend bij de redactie. Maar hier in Frankrijk is het sinds deze week echt een beetje eng aan het worden. Je mag helemaal nergens meer in. Bij de horeca staan ze met scanners te checken of je wel of niet naar binnen mag. In het openbaar vervoer idem dito. Mag je er in, dan krijg je een blauw polsbandje om. Lieve mensen, willen we dat echt?! Wij in ieder geval niet. Iedereen is baas in eigen lichaam. Dat vinden Jan Paul en Natas van Les Neuf Caves ook. Zelf voor vaccinatie, maar mordicus tegen de bizarre onmenselijke controle die zowel de gast als de uitbater van het horecabedrijf krijgt opgedrongen. Zijn controleren niet. Iedereen (ja, IEDEREEN) is welkom. En als er controle komt gaan ze het aanvechten. Heel Frankrijk is bezet door de Corono-Waanzin. Heel Frankrijk? Nee, een klein restaurant biedt dapper weerstand. Dat zouden meer mensen moeten doen!Maar FF Over Dat Boek

Ja, dat boek. Dat gaat er komen. We hadden natuurlijk ook een baantje kunnen zoeken, maar dit klonk gewoon leuker. We worden schrijvers. Jordi gaat voor de Gouden Griffel, en Jac gaat voor de talkshows. Die is trouwens al lekker op weg met haar interview in de Linda afgelopen week! Komende week hopen we alle puntjes op de 'i' te hebben, en groen licht te kunnen geven voor de eerste druk! Ons verhaal bij Bol.com. Hoe hilarisch wil je het hebben?! Maar... we nemen het bloedserieus. Onze laatste eurootjes gaan in dit project, dus it better be good! Maar dat is het al, dus we gaan er voor. En op z'n vroegst bestelbaar in november, dus jullie kunnen allemaal nog even sparen!


Jac&JordiEnglish Version


Always All Or Nothing #116


That's how it always goes. One minute you're chilling in a villa on the Spanish coast for 8 weeks, and before you know it you're busy! We hadn't fully calculated that, we can tell you. Two blogs ago we told you that we had found a publisher for our book (Officially Jordi wrote it, but it's our book! Our story, our adventure, our book!) Well, that all went a bit faster than expected! We are now in the middle of the process of choosing the cover, format, photos, ebooks etc. Suddenly it is all happening so fast that we secretly hope that it will be in stores in November. That would be cool! We've decided to self-publish it, but it's not exactly free of charge. The advantage is that you have many times more left over per book sold and that the rights remain with us (handy for the film adaptation by Quentin Tarantino), but as said; it does require some investment. Well, we don't exactly have a war chest, so something had to be done. And as always, when something has to be done, it happens. Last week we received a call if Jordi was available for a renovation in Banyuls sur Mer. An old farmhouse in the hills nestled among the vines. That fact alone sounded tempting, but it paid off! Money! Something we hadn't actively seen coming our way for half a year. And so it happened that last Friday we drove to Banyuls, made a paella on Jan Paul's fiftieth birthday from restaurant Les Neuf Caves, we wandered around a bit in the south of France for two more days and Jac drove back to Cunit and left Jordi on Monday to get started. After more than a year and a half of being together 24/7, we suddenly got torn apart! That takes some getting used to!


Domino Effect And as it always goes, of course everything comes at once. And that's why you haven't seen our blog for a while, because we were suddenly 'busy'. Before everything started to become real about the book, we were on the road looking for wines. And we found very nice wines! Dex and Laura are very excited, and they are currently mapping everything and organizing tastings. More on that later. Our site is now up-and-running, but in October a number of new wines will be added. Can be seen in the shop next week, but available from October. So a lot of tinkering with the site, not really our strongest point, IT, but that's part of it. Oh yes, don't forget our Basque Beer!! Check that out on our site as well. A must for the beer lover. We think! We have also arranged that amongst other things.


Meanwhile In France Jordi has been in France for more than a week now, and the renovation is progressing. An old stable half cut out of the rock is now a dream home. Jan Paul and Natasja from restaurant LesNeuves Caves (always full, and not even a website yet!) are really going to live in a triple-A location. Anyway, South of France. We'd like to mention it. Without wanting to initiate or provoke a discussion. Everyone should do what he or she wants. That is our approach. That being said; we are not vaccinated. We don't want to. Reasons known to the editor. But here in France it's really getting a little scary since this week. You can't go anywhere anymore. At the bars and resaturants they are checking with scanners whether or not you can enter. The same goes for public transport. If you are allowed in, you will be given a blue wristband. Dear people, do we really want that?! We certainly don't. Everyone is in charge of their own body. Jan Paul and Natas of Les Neuf Caves think so too. They are in favor of vaccination, but adamantly against the bizarre inhuman control that is imposed on both the guest and the owner of the restaurant. Everyone (yes, EVERYONE) is welcome. All of France is occupied by the Corono Madness. All of France? No, a small restaurant bravely resists. More people should do that!


But About That Book Yes, that book. That's coming. Of course we could also have looked for a job, but this just sounded nicer. We become writers. Jordi goes for the Golden Granger Award and Jac goes for the talk shows. By the way, she is already well on her way with her interview in the Linda last week! Next week we hope to have all the dots connected, and to be able to give the green light for the first printing! Our story at Amazon.com. How hilarious do you want it?! But... we take it dead serious. Our last euro will go into this project, so it better be good! But it already is, so let's go for it. And available to order in November at the earliest, so you can all save some money for it!


Jac&Jordi

501 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page