top of page
Zoeken
  • Jac&Jordi

Onze Eerste Week Op Pad #97

English Version Below


Voor Het Eggie

Na negen maanden bloggen en vloggen, plannen en herplannen is het voor ons nog wat onwerkelijk dat we nu écht weg zijn. Op weg naar Santiago De Compostela. Met wat tussenstops weliswaar, maar we zijn op pad. De eerste week was in ieder geval al een hele geslaagde!


Corona-raodblocks

Vanuit Delfgauw, waar we bij As&Ted nog een klein -iets meer dan +1, maar goed- afscheidsfeestje hadden de avond er voor, 's ochtends vroeg weggereden. Uitgezwaaid door As&Ted, Dex en Patricia en Edwin zijn we naar Breda gereden waar we ontbeten hebben bij Monique en Rob. En vervolgens richting het zuiden! Voorspoedige reis gehad. Bij de Franse grens stonden zwaar bewapende militairen (WTF heeft dat met Corona te maken??) die ons meteen aan de kant haalden. Wij waren bewapend met een negatieve testuitslag ( 2 x € 100. Kassa!) en de werkgeversverklaring van de wijnboer, dus wij konden weer door. Twee andere Nederlandse auto's werden he-le-maal leeg getrokken. Wederom; WTF! Wat zoeken ze? Een Corona-bomvest? Meer en meer bekruipt ons het gevoel dat we in een duistere film zitten Maar goed, snel weer door, maar de Peripherique rondom Parijs was een totale chaos wegens één van de vele vakanties die Frankrijk rijk is. Dat koste ons een uur, met als gevolg dat we drie kwartier na het ingaan van de avondklok (in Frankrijk is die van 18 tot 06 uur) pas op onze plaats van bestemming aankwamen. Ten minste, dat dachten we. Verkeerd adres ingevoerd, en in plaats van bij de wijnboer thuis, stonden we voor de deur van zijn kantoor. Wijnboer nam niet op, en natuurlijk geen hond op straat. Gelukkig na een half uur contact gekregen, juiste adres ingevoerd en zwaar illegaal door het Franse landschap geracet in de hoop dat we geen overijverige gendarmes tegen zouden komen. Midden in de nacht in het pikkedonker onze tent opgezet, wat koude bonen en sardines naar binnen gewerkt en voor het eerst naar bed in onze daktent. En dat vergeten we niet snel! Binnen een half uur waren we compleet bevroren! Weer de daktent uit. Twee lagen kleren aangedaan en onze slapzakken erbij gepakt. Het is hier 's nachts zo fucking-koud, dat we allebei 's ochtends in een soort diepvries-staat wakker worden. De pelgrimstocht inclusief de bijbehorende ontberingen is al begonnen!


Totaal Illegaal

De reden dat we eerder zijn gaan rijden was dat de wijnboer zondag en maandag een -illegale- wijnproeverij organiseerde voor de andere wijnboeren en bevriende wijnkopers. Dat wilden we niet missen, en dat was een goede keuze! Twee dagen lang met veertig wijnboeren wijnproeven en eten in een oude champignonkwekerij in een grot achter een rijtje huizen. Heel erg hush-hush. Maar vervolgens met de zelfde 40 wijnboeren aan lange tafels met meer wijn dan we ooit bij elkaar hebben gezien. Die zaten 's nachts om 4 uur nog het volkslied te zingen. Dat was voor de geheimhouding dan weer misschien niet zo een goed idee! We zijn er mee weg gekomen!


Du Vin

We zitten op wijngoed La Taupe in Théséé in de Loirevallei. De wijnboeren, Bert en Nicole, komen uit Amsterdam, en hebben daar alles opgegeven om hier "Vin Nature" te maken. En dat doen ze goed en met enorm veel passie. Wij staan bij hun in de tuin met onze bus en daktent, en 's ochtends gaan we met z'n allen naar de wijngaard. En dat is zo leuk! Ze werken echt knetter hard, en voor wie denkt dat het leven van een wijnboer in Frankrijk alleen maar proeven en nog eens proeven is, moet hier ook maar eens een weekje mee werken. Maar voor ons is het een droomstart van onze trip!Nog Een Weekje

Volgende week zaterdag gaan we weer verder. We rijden dan richting Banyuls en gaan daar ergens landen. We nemen dan de tijd om ons voor te bereiden op de tocht. Onze spieren gedijen niet heel goed bij de Siberische temperaturen die hier 's nachts heersen, dus we denken dat het Mediterrane klimaat beter is voor onze warming-up! Gisteren nog wel een paella gemaakt voor de collega's. Dat zijn we gelukkig niet verleerd. Het leven is goed op het Franse platteland. Alleen het liefst niet in een tent!


Tot Volgende week!


Jac&Jordi


English Version


The Real Deal

After nine months of blogging and vlogging, planning and rescheduling, it is still a bit unreal for us that we are now really gone. On the way to Santiago De Compostela. With some stops, but we are on the road. In any case, the first week was a very successful one!


Coron-Roadblocks

The night before we left, we had a a small -slightly more than +1person, but ok- farewell party at our friends place, from where we left early in the morning. On our way to Breda where we had breakfast with other friends. And then south! We had a smooth journey. At the French border were heavily armed soldiers (WTF has that to do with Corona ??) who immediately pulled us to the side. We were armed with a negative test result (2 x € 100. What a cashcow!) and with the employer's statement from the winegrower, so we could continue. Two other Dutch cars were completely emptied. Again; WTF! What are they looking for? A Corona bomb-vest? More and more we get the feeling that we are stuck in some dark movie. Anyway, quickly we went on but the Peripherique around Paris was a total chaos because of one of the many holidays that France has to offer. That took us an hour, with the result that we arrived at our destination 45 minutes after the curfew (in France it is from 6 pm to 6 am). Or so we thought. Entered the wrong address, and instead of ending up at the winegrower's house, we were at his office-adress. Winemaker did not answer the phone, and of course not a single soul on the streets. Fortunately, after half an hour we got in touch, entered the correct address and raced illegally through the French landscape in the hope that we would not encounter any overzealous gendarmes. In the middle of the night in the pitch dark we set up our tent, had some cold beans and sardines and went to bed in our roof tent for the first time. And we will not soon forget that! Within half an hour we were completely frozen! Out of the roof tent again. We put on two layers of clothes and grabbed our sleeping bags. It's so fucking cold here at night that we both wake up in a kind of frozen state in the morning. The pilgrimage including its hardships has already begun!


Totally Illegal

The reason we started driving earlier was that the winemaker organized an illegal wine tasting for the other winegrowers and befriended wine buyers on Sunday and Monday. We didn't want to miss that, and it was a good choice! For two days with forty winegrowers wine tasting and eating in an old mushroom farm in a cave behind a row of houses. Very hush-hush. But then with the same 40 winegrowers at long tables with more wine than we have ever seen together. They were still singing the national anthem at 4 o'clock at night. That might not have been such a good idea for secrecy, right! But we think we got away with it!


Du Vin

We are located at the La Taupe winery in Théséé in the Loire Valley. The winegrowers, Bert and Nicole, come from Amsterdam, and have given up everything there to make "Vin Nature" here. And they do that well and with a lot of passion. We are parked in their garden with our bus and roof tent, and in the morning we all go to the vineyard. And that is so much fun! They really work really hard, and for those who think that the life of a winegrower in France is just tasting and tasting again, should try and work with them for a week. But for us it is a dream start to our trip!


An Other Week

We will continue next Saturday, and then drive towards Banyuls and land somewhere there. We then take the time to prepare for the trip. Our muscles don't thrive in the Siberian temperatures that torture the Loire Valley at night, so we think the Mediterranean climate is better for our warming-up! Made a paella for colleagues yesterday. Fortunately, we have not forgotten how to do that. Life is good in the French countryside. Only preferably not in a tent!


'Till Next Week!


Jac&Jordi


673 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page