top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Over Burgers, Blogs en Boeken #114

English Version below


Het eerste wat ons opviel toen we vier weken geleden aankwamen bij "ons" huis in Cunit, was de enorme hoeveelheid afval in de berm van de weg. Vijftig meter naast de opgang van ons terrein staan de vuilcontainers voor de buurt. Het gedeelte van de weg dat langs ons terrein loopt lag bezaaid met afval. Een nogal trieste aanblik en het verpeste het gevoel wat je eigenlijk moet krijgen wanneer je naar zo'n mooi pand rijdt. De buren aan de andere kant van de heuvel wonen in een mooie villawijk, en zij moeten om daar te komen langs onze opgang en dus over het stuk weg dat vol lag met vuilnis. Ook zij moeten daar niet echt vrolijk van worden leek ons. We hadden al eerder besloten om het te gaan opruimen, maar deze week waren onze vrienden Conrad en Astrid op bezoek. Die boden meteen aan om samen de zooi op te gaan ruimen, en zo geschiedde. Gewapend met harken, rollen met vuilniszakken en twee grote bigbags hebben we eergisteren alle troep opgeruimd.


Buurt Wordt Wakker

Het resultaat was dat binnen no-time de buren kwamen kijken. Met de nadruk op kijken. "Heeft de gemeente jullie dat opgedragen?" was de vraag van een heer. Toen ik antwoordde dat dat absoluut niet het geval was, en dat we het deden omdat we ons stoorden aan de armoedige aanblik vertelde hij dat de hele buurt al twee (!) jaar aan het schrijven was naar de gemeente of het een keer kon worden opgeruimd. Geheel in stijl wachtte de hele buurt nog steeds op antwoord, en ondertussen groeide de berg zwerfafval. Maar gelukkig waren wij daar uiteindelijk! We werden uitgebreid op de foto gezet, en de buurman vertelde dat hij meteen de foto's naar de gemeente zou mailen. What ever!


Ereburgers

Ondertussen was ook de plaatselijke afvaardiging van de vuilnisophaaldienst gearriveerd, en die begonnen vrolijk mee te helpen! Ze vertelden dat de wilde zwijnen, die hier in grote getalen rondzwerven, verantwoordelijk waren. 's Nachts duwden die de vuilcontainers in de berm, zodat deze omvallen waarna ze makkelijk bij de vuilniszakken kunnen die ze vervolgens openscheuren met het zwerfafval tot gevolg. Tsja... het zal wel... De twee mannen duiken vol goede moed met ons in de berm en binnen een uur was alles weg. Bijna vijf kuub troep hebben we opgeruimd! We wachten nu in spanning op het bezoek van de burgemeester! We hebben alvast een mooi plekje uitgezocht voor de oorkonde en de sleutel van de stad!Met Gepaste Trots

Deze week is Jordi's eerste blog voor Wandelmagazine.nu geplaatst! Hoe. Leuk. Is. Dat?! Na al die blogs die we afgelopen jaar hebben geplaatst is Jordi er achter gekomen dat schrijven "best leuk" is. En met die gedachte heeft hij een aantal websites benaderd, en Wandelmagazine gaf hem de kans om blog-content aan te leveren. Et voilà, de eerste de beste werd goed gekeurd en staat nu dus online. Kijk maar eens op:

https://www.wandelmagazine.nu/het-roer-omgooien-pelgrimstocht-naar-santiago/

Oh ja, blog nummer twee volgt komende week!


Dat Smaakt Dus Naar Meer

Geacht netwerk; Jordi biedt zich aan als blog- of columnschrijver! Zie je zijn schrijfstijl zitten, en ben je of ken je iemand die op zoek is naar een schrijver voor wat voor content dan ook? Neem even contact op. Wie weet is er een match?! Jordi kun je bereiken op 0652628028 of via jordi@ramon.world. We kunnen wel wat business gebruiken, dus deel deze oproep alsjeblieft. Wij weten uit ervaring wat voor moois er allemaal op ons pad komt wanneer jullie onze oproepen de ether in slingeren! Alvast bedankt!


Alles Stroomt

Wanneer je in totale rust op een berghelling zit, dan begint er van alles te stromen. De wet van de zwaartekracht misschien, of toch een andere wet? Feit is dat Jordi de eerste hoofdstukken van zijn boek in wording naar een uitgever heeft gestuurd! We zijn superbenieuwd; zit hij op de juiste weg? Zo ja, dan komt dat boek er snel aan! Zo niet, dan komt het er ook aan, maar dan moet hij toch meer als een schrijver gaan leven. We halen voor de zekerheid wat extra wijn in huis. Z'n muze heeft hij al, dus alles komt goed!


Jac&Jordi


English Version


About Being Good, Blogs And Books #114


The first thing we noticed when we arrived at "our" home in Cunit four weeks ago was the sheer amount of trash on the side of the road. Fifty meters next to the entrance to our site are the waste containers for the neighborhood. The portion of the road that runs past our property was littered with trash. A rather sad sight and it ruins the feeling you should get when you drive up to such a beautiful property. The neighbors on the other side of the hill live in a nice residential area, and to get there they have to go pass our entrance, and thus over the stretch of road that was full of garbage. We don't think they should be happy about that either. We had already decided to clean it up before, but this week our friends Conrad and Astrid were visiting. They immediately offered to clean up the mess together, and so it happened. Armed with rakes, rolls of garbage bags and two large big bags, we cleaned up all the junk yesterday.


Neighborhood Wakes Up The result was that in no time the neighbors came to have a look. With an emphasis on looking. "Has the municipality instructed you to do that?" was a gentleman's question. When I replied that this was absolutely not the case, and that we did it because we were disturbed by the shabby appearance, he told me that the whole neighborhood had been writing to the municipality for two (!) years whether it could be cleaned up sometime . In style, the whole neighborhood was still waiting for an answer, and meanwhile the mountain of litter grew. But luckily we were there in the end! We were extensively photographed, and the neighbor told us that he would immediately email the photos to the municipality. What ever!


Honorary Citizens Meanwhile, the local garbage collectors had also arrived, and they happily started helping out! They said that the wild boars, which roam here in great numbers, were responsible. At night they pushed the waste containers into the verge, so that they fall over, after which they can easily reach the garbage bags, which they then tear open, resulting in the litter. Well... What Ever... The two men helped us in good spirits and within an hour everything was gone. We cleaned up almost five cubic meters of junk! We are now anxiously waiting for the mayor's visit! We have already picked a nice spot for the charter and the key to the city!


With Due Pride This week Jordi's first blog for Wandelmagazine.nu was published! How. Great. Is. That?! After all those blogs we've posted last year, Jordi found out that writing is "quite fun". And with that in mind, he approached a number of websites, and Wandelmagazine gave him the opportunity to provide blog content. Et voilà, the first one was approved and is now online. Have a look at:

https://www.wandelmagazine.nu/het-roer-omgooien-pelgrimstocht-naar-santiago/


So That Tastes Like More Dear network; Jordi offers himself as a blog or column writer! Do you like his writing style, and are you or do you know someone who is looking for a writer for any content? Please contact us. Who knows there will be a match?! Jordi can be reached on 0652628028 or via jordi@ramon.world. We could use some business, so please share this call. We know from experience what beautiful things come our way when you hurl our calls into the universe! Thanks in advance!


Everything Flows When you sit on a mountain slope in total tranquility, everything starts to flow. The law of gravity maybe, or another law? The fact is that Jordi has sent the first chapters of his book-to-be to a publisher! We are super curious; is he on the right track? If so, that book is coming soon! If not, then it will come, but then he has to live more like a writer. We bring some extra wine into the house just to be sure. He already has his muse, so it's all gonna work out just fine! Jac&Jordi

545 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page