top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Touchdown! #112

English Version Below


Onwerkelijk

Dat is het nog wel een beetje, onwerkelijk. Sowieso moeten we even wennen aan het stilzitten wanneer je twee en een halve maand alleen maar gelopen hebt. Onze benen zijn wat stijfjes. Als je ons ziet lopen lijken we wel bejaard (wat scheelt het?!), en we zijn ons nog steeds niet helemaal bewust van waar we zitten! Wat een bizar mooie plek!


Mas Santo

Zoals gezegd zitten we in Cunit, en meer specifiek in Mas Santo. Mas Santo is een landgoed met een enorme villa, een aantal bijgebouwen, paardenstal, roofvogelverblijf, zwembad, buitenkeuken, buitenbar en een gigantisch stuk land er om heen. Het ligt precies tussen Barcelona en Tarragona in. Je zit 45 minuten van beide steden af. Vilanova is 20 minuten rijden. Sitges 25 minuten en Casteldefells 30 minuten. De stranden zijn schitterend. Het strand van Cunit is 7 minuten rijden en heel bijzonder, want het zijn 8 mini-baaitjes naast elkaar met bij elke baai een "Chiringuito", een echt Spaans strandtentje.


Het huis wordt verhuurd voor feesten en partijen. Het is de perfecte trouw locatie. Door het lockdown-gelul heeft het hier natuurlijk ook helemaal stil gelegen, maar komende maand begint het weer, en wordt het huis in de regel 1 tot 2 weken per groep verhuurd. Ook bedrijven huren de locatie voor trainingen en seminars, en de eigenaren Carmen en Fares die zelf in Nederland wonen geven daar trainingen met hun roofvogels en paarden. Super interessant! Wij zijn hier in eerste instantie alleen om het huis bewoond te houden, maar we hebben ons al opgeworpen als cateraars! Eens kijken of dat wil aanslaan. Er kunnen maximaal 32 gasten in, dus dat is voor ons niet zo'n punt. We zijn natuurlijk wel wat gewend!


Maar laten we even kijken! Een videootje zegt meer dan 1000 woorden:Geland En Nu Doorstarten

We zijn geland, maar ons hoofd draait alweer op volle toeren. Niet zo gek natuurlijk, want er moet brood op de plank komen. We richten ons op verschillende zaken. Ten eerste het huis hier in Cunit. We gaan eens kijken of we kunnen meehelpen om het te verhuren. We hebben een groot netwerk, en we gaan dat benaderen om te zien of er animo voor is. Daar krijgen wij dan een commissie over, en als we de catering kunnen verzorgen is het dubbel leuk. Dus... als iemand interesse heeft, laat het ons weten en we leggen je graag alles uit over wat je hier allemaal kunt verwachten. Je krijgt ons er sowieso bij!


Verder lanceren we komende week onze website met producten die we onderweg hebben gevonden en nog steeds vinden. Zoon Dex en vriendin Laura gaan dat in Nederland van de grond proberen te trekken. Eerst even testen, maar binnenkort zullen we jullie de link doorgeven.


Het Wordt Spannend

Heel spannend is ook ons besluit om onze Camino-avonturen en wat het ons allemaal heeft gebracht in een soort lezing/seminar te gieten en op YouTube te zetten met een bijzonder verdienmodel! We gaan dit "Donativo" aanbieden. Iedereen kan het zien, maar iedereen staat vrij zelf te besluiten of het wat waard was, en navenant daar voor een bijdrage te leveren. Vind je het niks, dan betaal je niks. Vind je het waardevol, dan maak je een bedrag over waarvan jij vindt dat het passend is. Net als onderweg op de Camino waar particulieren hun huis open stellen voor pelgrims en iedereen vrij laten om bij vertrek een donatie in de bus te doen.


We hebben natuurlijk een pittige tijd achter de rug, en we hebben natuurlijk een echte pelgrimstocht gelopen. Dus aan ervaring en anekdotes geen gebrek; wij kunnen met enige autoriteit vertellen hoe het is om alles kwijt te raken, en vervolgens hier mee om te gaan. En om onszelf er weer aan te ontworstelen. Kijk maar waar we zitten! Maar... realiteit is ook dat we letterlijk aan onze laatste centen bezig zijn, dus het is van uitermate groot belang dat we iets goeds gaan ondernemen, en dan kunnen we net zo goed iets doen waar we goed in zijn; vertellen! Het wordt dus er op of er onder voor ons. We gaan vanaf morgen beginnen met het in elkaar draaien van dit project, en hebben voor onszelf de datum van 1 september gesteld dat we hiermee online moeten staan. En dan hopen dat het gaat werken, want we willen echt niet meer aan de lopende band staan! We hebben nu een datum genoemd, dus we hebben letterlijk en figuurlijk weinig tijd meer. Dat wordt aanpoten!!


Trouwens, onze lezingen over onze aandelenactie heeft ons toentertijd heel veel werk opgeleverd, dus wie weet?! Voor wie niet meer weet hoe dat zat, hierbij nog een keertje het verhaal:Op En Neer

Volgende week zaterdag rijden we voor een paar dagen naar Nederland om onze spullen op te halen en wat mensen te bezoeken. Het huis is nog een beetje leeg, en om onze vastbeslotenheid te benadrukken dat we hier voorlopig willen blijven, halen we gewoon alles hier naar toe. We zitten vrij vol gepland, maar als iemand ons echt wil zien, dan ben je hier altijd welkom!


Jac&Jordi


English Version


Touchdown! #112


Unreal It's still a bit unreal. In any case, we have to get used to sitting still when you've walked nonstop for two and a half months. Our legs are a bit stiff. When you see us walking we look a bit old (but aren't we?!), and we're still not quite aware of where we are! What a bizarrely beautiful place we came to!


Mas Santo As mentioned, we are in Cunit, and more specifically in Mas Santo. Mas Santo is an estate with a huge villa, a number of outbuildings, horse stable, bird of prey house, swimming pool, outdoor kitchen, outdoor bar and a huge piece of land around it. It is located exactly between Barcelona and Tarragona. You are 45 minutes from both cities. Vilanova is a 20 minute drive. Sitges 25 minutes and Casteldefells 30 minutes. The beaches are beautiful. The beach of Cunit is a 7-minute drive and very special, because it has 8 mini coves next to each other with a "Chiringuito", a real Spanish beach bar at each bay. The house is rented out for celebrations and parties. It is the perfect wedding venue. Due to the lockdown bullshit, it has of course also been completely quiet here, but it will start again next month, and the house is usually rented out for 1 to 2 weeks per group. Companies also rent the location for training courses and seminars, and the owners Carmen and Fares who live in the Netherlands provide training there with their birds of prey and horses. Very interesting! We are initially only here to keep the house inhabited, but we have already set ourselves up as caterers! Let's see if that will catch on. It can accommodate a maximum of 32 guests, so that's not an issue for us. We are of course used to it! But let's have a look! A video says more than 1000 words:


Landed And Now Relaunching We've landed, but our heads are already spinning. Not surprising, of course, because we must eat. We focus on different things. First, the house here in Cunit. Let's see if we can help rent it out. We have a large network, and we will approach it to see if there is interest in it. We then receive a commission on this, and if we can provide the catering, it is a double win. So... if anyone is interested, let us know and we'll be happy to explain everything you can expect here. You will get us in the deal anyway! We will also be launching our website next week with products that we have found and are still finding along the way. Son Dex and girlfriend Laura are going to try to get this started in the Netherlands. We test it first, but we'll provide you with the link soon.


It's Getting Exciting Very exciting is also our decision to pour our Camino adventures and what it has brought us all into a kind of lecture/seminar and put it on YouTube with a special revenue model! We are going to offer this "Donativo". Everyone can see it, but everyone is free to decide for themselves whether it was worth something, and to contribute accordingly. If you don't like it, you pay nothing. If you find it valuable, you transfer an amount that you think is appropriate. Just like on the road on the Camino where private individuals open their houses to pilgrims and leave everyone free to make a donation in the bus on departure. We have of course had a tough time, and of course we have walked a real pilgrimage. So there is no shortage of experience and anecdotes; we can tell with some authority what it's like to lose everything, and then deal with it. And to wrestle ourselves from it again. Look where we are! But… reality is also that we are literally working on our last pennies, so it is extremely important that we do something good, and then we might as well do something we are good at; to tell stories! So it's going to be hit or miss for us. We will start putting this project together from tomorrow, and have set ourselves the date of September 1st that we should be online with this. And then hope it will work, because we really don't want to be on the assembly line anymore! We have now mentioned a date, so we are literally and figuratively short on time. Like we said; it's getting exciting!!


By the way, our lectures on our stock campaign got us a lot of work at the time, so who knows?! For those of you who don't know what it was like, above you can see the story again.


PS: we're sorry all the videos are in Dutch. We simply have not enough time to make an English version too.


Up And Down Next Saturday we will drive to the Netherlands for a few days to pick up our stuff and visit some people. The house is still a bit empty, and to emphasize our determination that we want to stay here for the time being, we're just bringing everything here. We are quite fully planned, but if someone really wants to see us, you are always welcome here! Jac&Jordi

752 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page