top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Vijf Maanden On The Road!! #115

English Version Below


We zijn vandaag precies vijf maanden geleden vertrokken uit Nederland. Het lijken wel vijf jaar! Bizar hoeveel wij gedaan en gezien hebben, hoeveel we hebben meegemaakt en hoeveel mensen we hebben ontmoet. We hebben het er vaak over maar we kunnen met de hand op ons hart zeggen dat wanneer er nu iemand ons een miljoen zou bieden, maar dan zouden we als tegenprestatie de herinneringen die we de afgelopen vijf maanden hebben verzameld moeten inleveren, we geen seconde zouden twijfelen. Houd dat miljoen maar! Echt! Wat wij hebben vergaard is meer dan een miljoen waard.


Hier En Nu

Waar we ook heel zeker van zijn, is dat we altijd hier blijven en nooit meer terug gaan. Daarmee bedoelen we niet dat we voor altijd in Spanje blijven. Wat dat betreft hebben we geen idee. Zou kunnen, maar misschien ook niet. Wat wij bedoelen is dat we er volledig van overtuigd zijn dat we nooit meer terug gaan naar ons oude riedeltje. Wij gaan nooit meer zo rennen als dat we ooit hebben gedaan. In onze ogen is dat nu compleet gestoord. Wij doen momenteel alles op een ander niveau en in een ander ritme en dat bevalt ons heel goed. Wanneer we om ons heen kijken, lijkt het soms alsof iedereen rent, en wij stil staan. Wij zijn hier, en iedereen is daar. iedereen wil alles straks en wij hebben het nu. Hoe leuk dat is, is moeilijk uit te leggen. We claimen ook niet dat wij het beter weten, maar dat is ook helemaal niet onze bedoeling. Wij zijn nu hier, en dat voelt alsof het altijd zo is en blijft. Laat ons maar even lekker!


Laag Pitje

Ondertussen zitten we stil maar bewegen we wel. We zijn zoals al eerder gezegd bezig om in alle rust om ons heen te kijken wat we nu precies willen gaan doen. Mensen in onze omgeving worden wel een beetje nerveus. We hebben immers al maanden geen inkomen meer, en dat moet natuurlijk ook wel een keer weer gaan gebeuren. Maar het grappige is dat we allebei hier geen moment van wakker liggen. We hebben allemaal ideeën, en ergens op een bepaald moment gaat er echt wel wat los komen. Grappig is dat we op zo'n laag pitje leven, dat we ondertussen rond zouden kunnen komen van een uitkering! Mhh... dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Benieuwd hoe dat werkt?! Iemand hier ervaring mee!?


Groundhog Day

Wij vinden het mateloos interessant te zien hoe wij het roer compleet hebben omgegooid, en dit leuker vinden dan we ooit vooraf hadden durven denken. Het is voor ons elke dag weer een soort "Groundhog Day". Elke dag vinden we het weer leuk wat we doen. En als je je afvraagt wat we dan precies doen? Nou, niet zo heel veel eigenlijk, maar wat we doen doen we met een hoog relax-gehalte. We staan om half zes op. We mediteren dan, en eten dan wat. Vervolgens gaan we naar het strand, en doen dan yoga en push-ups en zo. Dan een halve kilometer zwemmen in de zee en dan 7 kilometer lopen. Daarna ergens een bakkie koffie pakken, en dan naar huis om aan de websites te werken, wijnleveranciers te zoeken, blogs te schrijven, ons boek af te maken en in de loop van de dag een beetje de omgeving verkennen. En dat elke dag. "It's deja-vu all over again!" Maar dat is geen straf vinden we. We deden ooit hetzelfde, maar dan 90 uur per week rennend in cirkels, jagend op omzet. Bizar he, als je er over nadenkt?! Leuk voorbeeld van hoe je kunt switchen is dat we hier een moestuin hebben. Wij zijn niet zulke tuinfreaks, maar dit is echt leuk. En heel gezond! En superlekker! En gratiesch!!Blog On

Leuk te vermelden is dat Jordi weer een blog heeft geschreven voor een nieuwe website. Deze site is gericht op liefhebbers van Spanje en Nederlanders die hier wonen. Check maar eens:

https://www.spanjevandaag.com/29/07/2021/spanjeverhaal-van-amsterdam-via-santiago-de-compostela-naar-de-costa-dorada/

Jordi heeft de smaak te pakken en schrijft lekker door. We zeiden het een paar weken terug al een keer, maar als je iemand bent of iemand weet die op zoek is naar iemand die content kan schrijven voor wat dan ook, laat het ons dan weten! De blogs waar hij nu voor schrijft worden goed gelezen! Dus dat hij tekst mag leveren is best cool!


En Weer Een Goed Idee

Dus ja, voor wie nog denkt dat je niet kunt leven zoals wij doen; sorry, maar dat gaat prima! Wij hebben gewoon de mazzel gehad dat alles om ons heen ontplofte. Stel je voor dat alles was gegaan zoals het altijd maar ging?! Dan hadden we nog steeds als een malle rond gerend, in plaats van hier nu een blogje zitten te typen onder een palmboom! Wie wil weten hoe dat nu precies voelt en gaat, dat leven in een andere dimensie; We bedenken hier ter plekke dat we cursussen "Loslaten" gaan geven!! Voor meer informatie weet je ons te vinden!


Jac&Jordi


English Version


Five Months On The Road #115


We left the Netherlands exactly five months ago today. It seems like five years! Bizarre how much we have done and seen, how much we have experienced and how many people we have met. We often talk about it, but we can say with our hands on our hearts that if someone offered us a million now, but then in return we had to hand in the memories we've collected over the past five months, we wouldn't doubt for a second. Keep that million! Really! What we have gathered is worth much, much more than a million.


Here And Now What we are also very sure of is that we will always stay here and never go back. By that we do not mean that we will stay in Spain forever. We have no idea about that. Could be, but maybe not. What we mean is that we are completely convinced that we will never go back to our old ways. We're never going to run like we once did. In our view, that sounds now completely insane. We are currently doing everything at a different level and at a different rhythm and we like that very much. When we look around us, it sometimes seems like everyone is running, and we are standing still. We are here, and everyone is there. everyone wants everything soon and we have it now. It's hard to explain how much fun that is. We do not claim that we know better. That is not our intention at all. We are here now, and it feels like it always has been and will always be. Just let us have some fun!


Low Back In the meantime, we sit still, but we do move. As said before, we are quietly looking around us at what exactly we want to do. People around us do get a little nervous. After all, we have had no income for months, and that will of course have to change again. But the funny thing is, neither of us loses any sleep over this. We have all kinds of ideas, and at some point something will really come out. It's funny that we live on such a low level that we could get by on unemployment-benefits in the meantime! Mh... we've never actually done that before. Curious how that works?! Anyone have experience with this!?


Groundhog Day We find it immensely interesting to see how we have completely changed course, and find this more fun than we ever dared to think beforehand. Every day is a kind of "Groundhog Day" for us. Every day we enjoy what we do. And if you're wondering what exactly we do? Well, not that much actually, but what we do we do with a high level of relaxation. We get up at half past five. We then meditate, and then we eat something. Then we go to the beach, and then do yoga and push-ups and stuff. Then swim half a kilometer in the sea and then walk 7 kilometers. After that, grab a cup of coffee somewhere, then go home to work on the websites, find wine suppliers, write blogs, finish our book and explore the area during the day. And that every day. "It's deja vu all over again!" But we don't think that's a punishment. We once did the same thing, but running in circles 90 hours a week chasing sales. Strange, isn't it, when you think about it?! A nice example of how you can switch is that we have a vegetable garden here. We're not much of a garden freak, but this is really fun. And very healthy! And super tasty! And to-ta-ly free!!


Blog On Nice to mention is that Jordi has written another blog for a new website. This site is aimed at lovers of Spain and Dutch people who live here. Just check: https://www.spanjevandaag.com/29/07/2021/spainstory-van-amsterdam-via-santiago-de-compostela-naar-de-costa-dorada/

Jordi has a taste for it and continues to write his book and his blogs. We mentioned it a few weeks ago, but if you are or know someone who is looking for someone who can write content for anything, let us know! The blogs he now writes for are well read! So that he can provide text is pretty cool! But again; it's in Dutch...


And Another Good Idea So, for those who still think you can't live like we do; sorry, but you can! We were so lucky that everything around us exploded. Imagine if everything had gone the way it always had?! Then we would still have been running around like crazy, instead of sitting here typing a blog under a palm tree! Who woud like to know exactly how it feels and goes, living your life in another dimension; We think here on the spot that we will give courses "Letting Go"!! For more information you know where to find us!


Jac&Jordi

561 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page