top of page
Zoeken
  • Jac&Jordi

Week 2: Van -5ºC Naar +15ºC #98

English Version Below


Van Het Ene Uiterste Naar Het Andere

Gisteren zijn we van Pouillé naar Perpignan gereden. 700 kilometer zuidelijker dan dat we al zaten. En dat merken we! Van twee weken bij soms wel -5ºC in een tent aan de rand van een wijngaard naar een Mediterrane stad op de Spaanse grens in een AirB&B met patio en plancha. Is dat een upgrade? Ja, en nee. We hebben het echt superleuk gehad in de Loire! Al jaren komen we overal en nergens tijdens vakanties of weekendtrips, en dan zeggen we tegen elkaar hoe leuk het zou zijn om op een wijngaard te werken. Nou, done it, seen it, been there! Nee hoor, dat klinkt alsof het ff een dagje rondkijken was. Niks is minder waar. We hebben het voorrecht gehad om bij Bert en Nicole op hun wijngaarden te mogen kijken en helpen, en een beetje van de wereld van de vin nature te hebben mogen opsnuiven. Het was een ervaring, en niet alleen omdat we waarschijnlijk op het meest ongelukkige moment op een niet bepaald comfortabele plek kennis zijn gaan maken met kamperen, maar vooral omdat we een heel mooi product hebben mogen leren kennen dat gemaakt wordt door heel erg gedreven mensen! Ze zijn niet alleen heel erg aardig en gastvrij, maar ze staan ook ergens voor. Ze willen een zo mooi mogelijk product maken met zoveel mogelijk respect voor de natuur. Binnenkort laten we jullie weten waar je het kunt bestellen. Wij hebben al een doosje meegenomen. En weet je wat nou het allerleukste is? We hebben al vanaf dag één allemaal leuke mensen ontmoet met een verhaal. En in Bert en Nicole hebben we volgens ons al de eerste nieuwe "contacten voor het leven" gevonden. En daar gaat het om, toch?!


What's The Plan?

De komende twee weken gebruiken we om ons enerzijds voor te bereiden op de Camino, en anderzijds het één en ander te regelen qua onze websites, én om ons in te lezen in onze nieuwe... cursus! Nu horen we jullie denken; "Cursus?" That's right. Wij zijn ons zelf aan het omscholen. We zeggen nog niks. Eerst maar eens zien of het wat voor ons is. Helemaal online, dus goed te doen "on the road". Het wordt nog wat met ons!!Camino Komt Dichterbij!

Het wordt spannend mensen. De Camino komt dichterbij. En daar is het allemaal natuurlijk om begonnen, én daar gaat het allemaal primair nog steeds om. Voor iedereen die het even kwijt is, of die net inschakelt; We hebben in 2020 letterlijk al onze zakelijke belangen zien verdampen. En hoewel we ons niet willen mengen in de eindeloze reeks "Corona-discussies"; Wij zijn waar we zijn op dit moment in ons leven, omdat iets of iemand besloten heeft dat wij als ondernemers -net als heel veel anderen- dikke pech hebben. Dat kunnen wij niet meer terug draaien, maar we gaan nu wel iets doen waar wij vrolijk van worden; we gaan op pad, en we gaan eens bedenken hoe we de volgende 50 jaar gaan invullen. En dat wordt nog spannend, want hoewel we de benodigde documenten hebben om ons vrij te bewegen in Frankrijk, zijn we nog aan het bedenken hoe we volledig clandestien de grens met Spanje gaan oversteken. Maar daar hebben we nog even voor. Suggesties zijn welkom!


Tot volgende week!


PS: Meet het oog op de binnenkort te verschijnen website van ons "grocersgolocal.com" is het voor ons best belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen weten dat we op pad zijn, en daar producten zoeken en aanbieden. Dus schroom niet, en deel onze blog!! Daar zijn we heel erg mee gebaat straks!! Thnx!!


Jac&Jordi


English Version


From One Extreme Measure To Another

Yesterday we drove from Pouillé to Perpignan. 700 kilometers further south than we were already. And we noticed that! From two weeks at sometimes -5ºC in a tent on the edge of a vineyard to a Mediterranean city on the Spanish border in an AirB&B with patio and plancha. Is that an upgrade? Yes and no. We really had a blast in the Loire! For years we have been coming everywhere and nowhere on holidays or weekend trips. We'd say to each other how nice it would be to work on a vineyard. Well, done it, seen it, been there! No, that sounds like it was just a day or so looking around. Nothing could be further from the truth. We had the privilege of looking around and helping Bert and Nicole on their vineyards, and soaking up a bit of the world of the fvn nature. It was an experience, and not only because we probably got to know camping in a not very comfortable place at the most unfortunate moment, but mainly because we got to know a very beautiful product that is made by very passionate people! Not only are they very nice and hospitable, but they also stand for something. They want to make the most beautiful product possible with as much respect for nature as possible. Soon we will let you know where you can order it. We have already brought a box. And do you know what is the best thing? We have met so many nice people already with a story from day one. And we think we have already found the first new "contacts for life" in Bert and Nicole. And that's the point, right ?!


What's The Plan?!

We will use the next two weeks to prepare ourselves for the Camino on the one hand, and on the other hand to arrange a few things regarding our websites, and to read up on our new ... course! Now we hear you think; "Course?" That's right. We are re-schooling ourselves. We won't say anything yet. Let's see first if it is something for us. Completely online, so easy to do "on the road". We might be allright in the end!!


Camino's Getting Closer

It's going to be exciting people. The Camino is getting closer. And that is what it all started about, of course, and that is what it is all still primarily about. For anyone who has just missed it, or who just switched on; We literally saw all our business interests evaporate in 2020. And while we don't want to get involved in the endless series of "Corona discussions"; We are where we are at this moment in our life, because someone or something has decided that we as entrepreneurs - like many others - are just unlucky. We cannot turn that back, but we are now going to do something that makes us happy; we are going on the road, and we are going to think about how we will spend the next 50 years. And that's going to be exciting, because although we have the necessary documents to move freely in France, we are still figuring out how to cross the border into Spain, completely clandestinely we're afraid. But we still have some time for that. Suggestions are welcome! See you next week! PS: With our our soon to be released website of our "grocersgolocal.com" in mind it is very important to us that as many people as possible know that we are on the road, and search and offer products we run into on the road. So don't hesitate and share our blog !! We will benefit much from that later !! Thnx !! Jac & Jordi


365 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page