top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Week 3 Erg Hoge Berg #103

English version below


Hijgerige Berichtgeving

Verschillende mensen die ons dagelijks volgen op Instagram en Facebook hebben ons gevraagd waarom we zo hijgen als we een videootje opnemen. Nou, daar is wel een verklaring voor. Even wat cijfers; we hebben in 15 dagen 400 kilometer gelopen. We zijn van 0 meter naar 1500 meter gestegen. We hebben ontelbare hoogtemeters gemaakt, ofwel geklommen. We hebben meer dan 500000 stappen gezet. Elk. We dragen rugzakken van respectievelijk 17 kilo en 11 kilo. We hebben geslapen bij -5 graden en gisteren bijvoorbeeld boven de 1200 meter geklommen met sneeuw en -3 graden. Soms stijgt de tempartuur opeens naar 20 graden wat enerzijds een shock is als je het een uur ervoor nog vriezend koud had, en anderzijds gewoon focking warm is met zo'n rugzak op je rug. Acht uur per dag. Het gros van de weg gaat over rotspaden, wat ongeveer twee keer zoveel kracht kost. En we zijn natuurlijk twee ouwe lullen van 53 en 55 jaar! We lopen van oost (Narbonne) naar west (Hendaye), wat over de weg ongeveer 440 kilometer is, maar via de route die wij lopen (GR78) ongeveer 600 kilometer zal zijn met bovengenoemde stijgingen en toegevoegde moeilijkheidsgraden als bonus. Daarom hijgen we dus!


Waarheen Leidt De Weg

Zoals gezegd van Narbonne naar Hendaye waar we de grens overgaan naar Irun in Spaans Baskenland. Eerst even Jac's paspoort ophalen in Hendaye bij de buurman van de broer van een vriend van vrienden van ons waarbij Jac haar paspoort in de auto had laten liggen twee weken geleden. Maar ondertussen moeten we natuurlijk wel eens stoppen. Deze week hebben we zes dagen achter elkaar gelopen door het zwaarste terrein tot nu toe. Supermooi, maar ook best pittig, en we moeten nog dik 1000 kilometer, dus een beetje uitrusten is een must. Vandaag en morgen zitten we in Lourdes. We hebben dik twee derde van de Pyreneeën er op zitten wat goed aansluit bij onze planning. daar zijn we gezien de onverwachte moeilijkheidsgraad van de route best tevreden mee. Heeft iemand overigens nog wat lopende zonden waarmee gedeald moet worden, vermeld deze dan even in de opmerkingensectie. Wij zullen dat hier dan even regelen voor jullie tegen 5 euro per kaarsje. Kaars + schietgebed kost 7,50 euro en twee weesgegroetjes met een ave-Maria doen we voor 10 euro met 1 gratis kaarsje erbij.


Ondertussen

Ondertussen kunnen we ook allerlei zaken regelen. Het leven gaat natuurlijk gewoon door, en er moet uiteindelijk weer eens wat brood op de plank komen. We zijn druk bezig met het lanceren van de website. We denken er nog 2 tot 4 weken voor nodig te hebben. We hebben al wat mooie producten gevonden, en er zullen er nog vele volgen. Maar ook het dagelijks gelul gaat door in het Nederlandse. Zo kregen wij donderdag een bericht van de deurwaarder van de gemeente Amsterdam dat ze beslag gaan leggen wegens een openstaande factuur uit 2018. In 2019 hebben we hetzelfde incassobureau al eens uitgebreid gemaild met de uitleg dat dit een dubbele factuur betref, dat de originele factuur al in 2018 betaald was. Compleet met betalingsbewijs erbij. Nooit meer wat van gehoord, tot nu dan. Moeten we maandagochtend telefonisch vanuit Lourdes gaan proberen te voorkomen dat ze ons kantoor openbreken en de spullen meenemen! Onze neiging om in deze contreien te blijven groeit met de dag. Niet dat we denken dat het hier beter is, maar wijn en brood kost hier geen moer, de zon schijnt -bijna- altijd en voor drie knikkers woon je aan de Middellandse Zee. Of in de bergen. Of allebei!


Nou, ter illustratie van de bovenstaande hijg-verklaring hieronder nog even een impressie van onze tocht gisteren. Wij gaan koffie drinken met taartje erbij volgens goed Frans gebruik, en even de stad verkenen. Au revoir!


Jac&JordiEnglish version


Week 3: Pretty High Mountains #103


What About The Panting Several people who follow us daily on Instagram and Facebook have asked us why we pant so much when we record a video. Well, there is an explanation for that. Just some numbers; we walked 400 kilometers in 15 days. We have ascended from 0 meters to 1500 meters. We have r climbed countless altimeters. We have taken more than 500,000 steps. Each. We carry backpacks of 17 kilos and 11 kilos respectively. We slept at -5 degrees and, for example, yesterday climbed above 1200 meters with snow and -3 degrees. Sometimes the temperature suddenly rises to 20 degrees, which on the one hand is a shock if you were freezing cold an hour before, and on the other hand is just f*cking warm with such a backpack on your back. Eight hours a day. Most of the road is on rocky paths, which takes about twice as much force. And of course we are two oldtimers of 53 and 55! We will walk from east (Narbonne) to west (Hendaye), which is approximately 440 kilometers by road, but the route we will walk (GR78) will be approximately 600 kilometers with the above mentioned ascents and added difficulty levels as a bonus. That's why we're panting!


The Long And Winding Road As said we go from Narbonne to Hendaye where we cross the border to Irun in Spanish Basque Country. First pick up Jac's passport in Hendaye from the neighbor of the brother of a friend of friends ours where Jac had left her passport in the car two weeks ago. But in the meantime, of course, we have to stop sometimes. This week we walked six days in a row through the toughest terrain to date. Super nice, but also quite tough, and we still have more than 1000 kilometers to go, so a little rest is a must. Today and tomorrow we are in Lourdes. We have covered more than two thirds of the Pyrenees, which fits well with our planning. We are quite satisfied with that given the unexpected difficulty of the route. By the way, if anyone has some pending sins that need to be dealt with, please mention them in the comments section. We will arrange that for you here at 5 euros per candle. Candle + prayer costs 7.50 euros and we do two Hail Marys with an ave-Maria for 10 euros with 1 free candle.


Meanwhile In the meantime, we have to also arrange all kinds of things. Life goes on, of course, and eventually some bread has to be put on the table again. We are busy launching the website. We think we will need another 2 to 4 weeks. We have already found some great products, and many more will follow. But the daily bullshit also continues in Holland. For example, on Thursday we received a message from the bailiff of the municipality of Amsterdam that they are going to impose an attachment due to an outstanding invoice from 2018. In 2019 we already emailed the same collection agency extensively with the explanation that this concerns a double invoice, that the original invoice was paid in 2018. Complete with proof of payment. Never heard of it again, until now. Now we have to go by phone from Lourdes on Monday morning and try to prevent them from breaking open our office and taking our stuff! Our tendency to stay in these parts is growing day by day. Not that we think it's better here, but wine and bread don't cost a thing here, the sun is almost always shining and you live on the Mediterranean for a few bucks. Or in the mountains. Or both! Well, to illustrate the above pant statement we added a video with an impression of our trip yesterday. We are going to drink coffee with cake according to good French custom, and explore the city. Au revoir! Jac & Jordi

429 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page